Koncepcja

Przedszkole Miejskie nr 10 to placówka:

 • partnerska stwarzająca przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka – optymisty, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,
 • wspomagająca i ukierunkowująca rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
 • zarządzająca na zasadach pracy zespołowej, stwarzając wśród pracowników atmosferę opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu,
 • zabiegająca o konstruktywną, partnerską współpracę z rodzicami,
 • wspierająca rodziców w ich roli wychowawczej,
 • promująca się w środowisku lokalnym poprzez działalność nauczycieli i dzieci.

 

Oferta edukacyjno –wychowawcza jest ukierunkowana na:

 1. Wszechstronny rozwój dzieci w zakresie inteligencji wielorakich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprawności fizycznej i aktywnych postaw prozdrowotnych,
 2. Rozwijanie partnerstwa i umiejętności pracy zespołowej,
 3. Wspomaganie rozwoju twórczej kreatywności,
 4. Rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, wspieranie go w pokonywaniu trudności i barier.

 

Wykorzystywanie innowacyjnych i aktywnych metod kształcenia pozwala na podniesienie efektywności nauczania. W pracy edukacyjnej prowadzona jest systematyczna diagnoza pedagogiczna, która jest ukierunkowana na wspomaganie i rozwój dzieci, a przede wszystkim daje możliwość na:

 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci,
 • przeciwdziałania zagrożeniom,
 • objęcia opieką dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna /po uprzednim orzeczeniu przez lekarza specjalistę/,
 • objęcia opieką dzieci z wadami wymowy – zajęcia logopedyczne,
 • objęcia opieką dzieci zdolnych – koła zainteresowań, udział w konkursach i przeglądach.