Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/666/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, opłaty będą wynosić;

 

  • 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po   12:30,
  • 0,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12: 30, ponieważ dziecko posiada:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

               – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  •     0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12: 30 , ponieważ:

     – jest Rodzicem/ Opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko i  pobieram zasiłek rodzinny

– posiadam dwoje (i więcej) dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 10 i pobieram zasiłek rodzinny

Dzieci , które realizują roczne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz ukończyły 6 lat, nie będę wnosić opłaty za pobyt, czyli: nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Każde dziecko wnosić opłatę za wyżywienie w kwocie 6,50zł za następujące posiłki do 10 każdego miesiąca;

 

I śniadanie – 1,30 zł,

II śniadania  – 2,00 zł

III obiad         – 3,20 zł

 

Za nieterminowe płatności Przedszkole naliczy odsetki ustawowe oraz koszty upomnienia w wysokości 11,60zł.