Opłaty

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego korzystania z podstawy   programowej wychowania przedszkolnego wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) tj. 6:30- 12:30.
Na podstawie Uchwały nr XL/528/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r.  w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg  w § 3 zmienia się wysokość opłaty, o której mowa § 3 pkt 1 i wynosi 1,00zł za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu . Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju godz. po 12.30 są bezpłatne. Gdy Rodzic/Opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko i pobiera zasiłek rodzinny lub posiada dwoje (i więcej) dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 10 i pobiera zasiłek rodzinny opłata wynosi 0,50 zł.
Zarządzeniem  Nr 7 z dnia 18.04.2011 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego  nr 10 w Kołobrzegu w sprawie uzgodnienia wysokości  opłat za posiłki w przedszkolu stawka dzienna wynosi 6 zł.

I śniadanie 1,20zł.

II śniadanie 1,80zł.

Obiad 3,00zł.

Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana z góry i należy ją regulować na podstawie wystawionego przez Przedszkole rachunku do dnia 10 każdego miesiąca, na rachunek bankowy nr

nr rachunku Przedszkola Miejskiego nr 10

Uprzejmie informujemy, że dniem 01.01.2015r. Przedszkole Miejskie Nr 10 będzie obsługiwane przez PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin stąd zmiana numeru konta bankowego. Wydzielony Rachunek Oświatowych Jednostek Budżetowych Przedszkola Miejskiego Nr 10 to;

70 1020 2821 0000 1502 0108 0266


Numer konta Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu:

93 1240 1428 1111 0000 2586 4164

Opłatę za przedszkole można wnieść bez prowizji w Punkcie kasowym Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 12 lub drogą elektroniczną.

Zmiana od dnia 01 lutego 2014r. wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się.

W związku z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł.
Jak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

Uwaga Rodzice dzieci 6-letnich

W związku ze zmianami przepisów wprowadzonymi ustawą z dnia

1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016.1985),

informuję, że od dnia 01.01.2017 r. rodzice dzieci 6-letnich

/rocznik 2010/ nie ponoszą opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.