Rozkład Dnia

Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 10 w Kołobrzegu

Przedszkole czynne jest w godzinach 630– 1630

Podstawę Programowa realizujemy w godzinach 630 – 1230

 

Godziny realizacji Realizowane treści
630 – 1230  

Realizacja zadań wynikających
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.

Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów.

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.

1230 – 1630  

Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe z instruktorami, koła zainteresowań,

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Aktywność własna dzieci

Odbieranie dzieci.

 

Stałe czynności w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu
800 – 830

830 – 900

Śniadanie – pierwsza zmiana

Śniadanie – druga zmiana

1030 – 1100

1100 – 1130

II Śniadanie – pierwsza zmiana

II Śniadanie – druga zmiana

1330 – 1400

1400 – 1430

Obiad – pierwsza zmiana

Obiad- druga zmiana