Nabór – regulamin !!!

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych  funkcjonujących

w szkołach podstawowych,

na rok szkolny 2017/2018

21 marca 2017 r. rozpoczyna się  rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  ( Nr 5, 6, 8, ZS ), prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis przedszkole.kolobrzeg.vnabor.pl Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach     w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 14.03.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się                     z harmonogramem rekrutacji oraz  kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta – kolobrzeg.pl

WAŻNE!

 1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 3 kwietnia 2017 r., do godz. 15.00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
 4. Potwierdzeniem pochodzenia kandydata z rodziny wielodzietnej, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, jest wybór w/w kryteriów przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału. Wybór kryteriów jest tożsamy z oświadczeniem rodziców/ opiekunów prawnych o ich spełnieniu.
 5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica kandydat uzyskuje status  „ przyjętego”

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

działając na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.601

informuje o

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 131 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59).

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przyjmuje się:

 1. Kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg.

Spełnienie tego kryterium  potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/ opiekunów kandydata lub Oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  na terenie Miasta Kołobrzeg

 1. Kandydatów z rodzin wielodzietnych – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

 1. Kandydaci niepełnosprawni.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 1. Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 1. Kandydaci obojga niepełnosprawnych rodziców.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 1. Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 1. Kandydaci samotnych rodziców – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 1. Kandydaci objęci pieczą zastępczą.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony dokument poświadczający o objęciu dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Kryteria określone w pkt od 2 do 8 mają jednakową wartość ( zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria o których mowa powyżej określone zostały w Uchwale NR VI/40/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 marca 2015 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

ZARZĄDZENIE NR 24/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60) oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 66/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu (ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Kierownikowi Referatu Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek